-->
   
อังคาร ต.ค. 17


ขอแนะนำคณะแพทย์ที่ปรึกษาโครงการ ข้อเข่าดี หนีข้อเสื่อม ให้รู้จักกันนะครับ

1

ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านบทความของหมอท่านนี้>>

2

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลศิริราช


3

อ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านบทความของหมอท่านนี้>>

4

พ.ต.อ.(พิเศษ) นพ.ธนา ธุระเจน

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลตำรวจ


5

รศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


6

พ.อ.(พิเศษ) พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

อ่านบทความของหมอท่านนี้>>

7

รศ.นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลรามาธิบดี


8

ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อ่านบทความของหมอท่านนี้>>

9

ศ.นพ.สุกิจ แสงนิพันธ์กูล

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์


10

รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อ่านบทความของหมอท่านนี้>>

11

รศ.นพ.อารี ตนาวลี

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์